» Diaconie » Actueel 
DMO heet nu Protestantse Diaconie Utrecht DMO heet nu Protestantse Diaconie Utrecht
Het Diaconaal Missionair Orgaan (DMO) van de PGU heeft sinds 1 januari 2016 een nieuwe naam: Protestantse Diaconie Utrecht. Daarmee komt een einde aan een vertrouwde afkorting, die evenwel de lading niet meer helemaal dekt, aldus een besluit van de stedelijke diakenen van afgelopen zomer. “De reden is positief”, verklaart voorzitter Herre Talsma van het DMO. “Anders dan twintig jaar geleden staat missionair werk nu hoog op de agenda van vele kerken. Het is niet reëel meer om die opdracht alleen op de schouders van diakenen te laten liggen. Bovendien komen er veel diaconale uitdagingen op ons af in deze tijd.”
 
Niet overhaast
Over het besluit is lang nagedacht, benadrukt Talsma. De naam Diaconaal Missionair Orgaan stamt uit 1996. In het kader van het Samen op Weg-proces werden toen de missionaire en diaconale organen van hervormden en gereformeerden samengevoegd in het DMO. Talsma: “Het klassieke evangelisatiewerk was op z’n retour en de kerk wist daar nog geen vervolg op. Veel missionair werk, zoals dat van de hervormde Stadszending, had een diaconaal gezicht. Daarom wende de naam DMO heel snel, ook voor diakenen zelf. Die waren zich altijd al bewust van het missionaire effect van hun werk. Als je vanuit de kerk kwetsbare mensen helpt zonder bijbedoelingen, dan wordt dat opgemerkt. Vaak ontstaat er een mooi gesprek over, soms niet. Dat is nu nog zo. Maar anders dan nu lagen missionair en diaconaal toen vrijwel altijd dicht bij elkaar.”
 
Expliciet
Inmiddels zijn we twintig jaar verder. Volgens Talsma is in Utrecht de laatste jaren de indruk ontstaan dat het DMO alle missionaire ideeën in de PGU moet oppakken en uitvoeren. “Maar dat is nooit de bedoeling geweest. De landelijke kerk zette missionair in op niet-diaconale doelgroepen, zoals jeugd, studenten, twintigers, dertigers, jonge gezinnen e.d. De PGU herkent deze urgentie. Wijkgemeenten doen van alles om buitenstaanders te betrekken bij geloof- en zingevingsvragen in kerkdiensten, spiritualiteit, bijbelstudies, alphacursusen, debatten, pioniersplekken en dergelijke. Prachtig, maar als DMO hebben we gezegd: dit is iets van de hele PGU, maar zeker niet exclusief van de stedelijke diaconie.”
Diakenen staan in deze tijd voor grote uitdagingen, vindt Talsma. “Denk aan persoonlijke hulpvragen rond schulden, werkloosheid, veranderingen in de zorg, het sluiten van tehuizen, de opbouw van de participatiesamenleving en nu de begeleiding van vluchtelingen. Er verandert voor kwetsbare mensen veel door nieuwe regels voor zorgvoorzieningen, subsidies, herkeuringen en dergelijke.”
 
Duurzaam diaconaat
“Onze diaconale werkers in buurten en inloophuizen worden betaald uit rente op vermogen van de stedelijke diaconie. Het rendement was niet best de afgelopen jaren. Het DMO heeft zich daarom afgevraagd: hoe willen we met dat vermogen omgaan? Gaan we interen of willen we in 2030 ook nog diaconaal werk in onze stad kunnen financieren? Dat laatste is besloten. Met het oog daarop hebben we een visieplan ‘Duurzaam diaconaat’ vastgesteld (zie www.pgu.nu > Diaconie), en momenteel kijken we wat dit praktisch gaat betekenen voor de organisatie van het werk en de samenwerking met de wijkdiaconieën. Natuurlijk blijven we in de contacten met mensen én hulporganisaties ook een missionaire rol vervullen. In gesprekken zullen we nooit geheimzinnig doen over ons geloof. Maar het missionaire staat in diaconaal werk nooit voorop”, aldus Talsma.
 
Geldschieters
“Bij deze veranderingen hoort ook dat we ons werk in projecten vertalen, waarvoor we medefinanciering zoeken bij externe geldverstrekkers, zoals fondsen en stichtingen. Dat doen we nu soms al: het kinderproject De Wijk in (in Lombok) is mede mogelijk dankzij forse bijdragen van de diaconale stichting ‘Rotterdam’ en het SKAN-fonds. Zij bevestigen daarmee dat zo’n project belangrijk voor de buurt is. In de toekomst zullen we meer subsidiegevers kunnen interesseren voor ons werk. Ook hier ligt een reden voor onze naamsverandering. Wat blijkt namelijk? In het overleg met niet-kerkelijke partners wordt de term ‘missionair’ vaak begrepen als ‘evangelisatie’. Het beeld van ‘zieltjes-winnen’ zit bij sommigen nog diep. Met de naamswijziging willen wij voorkomen dat de naam DMO de samenwerking en fondsenwerving voor diaconale projecten in de weg zal staan.
In goed overleg met de Algemene Kerkenraad is daarom besloten dat de officiële naam per 1 januari 2016 luidt: Diaconie van de Protestantse Gemeente Utrecht. De diaconie wordt bestuurd door het College van diakenen van de PGU, waarin elke wijkgemeente een diaken afvaardigt. In publicaties zullen we vaak simpelweg Protestantse Diaconie Utrecht heten. Door het missionair werk haar zelfstandige plek terug te geven, maakt de PGU dezelfde keus als grote stadskerken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, waar diaconaat en missionair werk altijd zelfstandige werkvelden zijn gebleven.”
 
Vragen over dit besluit? Mail naar diaconie@protestant-utrecht.nl
 
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.