» AVG » AVG 
Serie leerhuisavonden in Johannescentrum Serie leerhuisavonden in Johannescentrum
Het Johannescentrum in Overvecht belegt in het nieuwe kerkelijke seizoen traditiegetrouw weer een serie leerhuisavonden. Dit jaar en begin 2016 is het thema van die serie: ‘Zo zou het kunnen’, naar een uitspraak van de filosoof Jan Drost.

De eerste leerhuisavond is op 7 oktober, in het Johannescentrum, te beginnen om 20.15 uur. De volgende avonden, alle op zelfde locatie en tijdstip zijn op 21 oktober, 4 en 18 november, 2 december, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari en 9 maart.

Zo zou het kunnen: geloven met Matteüs en Johannes, twee evangelisten die ieder op een eigen manier het leven van Jezus hebben geïnterpreteerd en beschreven. Zij vertellen geen puur fictief verhaal. Hun vrijheid is beperkt door de realiteit van het optreden van Jezus waarover zij vertellen. Desondanks hebben zij als vertellers de regie stevig in handen en bepalen zij zo het beeld dat wij als lezers van Jezus en zijn optreden krijgen. De nieuwtestamenticus dr. Joop Smit neemt de cursisten mee in de denkwereld van de evangelisten Mattheus en Johannes. Dit op de leerhuisavond van 7 oktober.
Zo zou het kunnen: denken met Aristoteles en Sartre. op 21 oktober. Volgens Aristoteles is de natuur doelmatig, alles wat leeft draagt zijn bestemming in zich. En dus ook de mens. We zien zelden alleen maar wat er is, we kijken tegelijk naar wat het nog moet worden -  of wat het nog kan worden. In de filosofie van Sartre speelt het begrip ‘keuzevrijheid’ een centrale rol: de mens heeft een volstrekte keuzevrijheid. Ook als je niet kiest, kies je ervoor niet te kiezen. Niets gebeurt zomaar. Het enige waarin de mens geen keuze heeft, is zijn keuzevrijheid. Jan Drost, filosoof en auteur van het boek ‘Denken helpt’, begeleidt ons in het denken van deze twee filosofen.

Zo zou het kunnen: geïnspireerd worden door Etty Hillesum (4 november). Etty Hillesum is honderd jaar na haar geboorte nog altijd een inspiratiebron voor velen. Ook al zijn haar dagboeken zo’n zeventig jaar geleden geschreven, haar werk past in een tijd waarin mensen geacht worden zelf zin te zoeken in en betekenis te geven aan hun leven. Midden in de donkere oorlogsjaren blijft ze vol liefde in het leven staan. Dr. Ton Jorna, tot voor kort hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek en auteur van het boek ‘Altijd Etty’, neemt ons mee op een ontdekkingstocht door haar dagboeken en brieven.

Zo zou het kunnen: hoe grote woorden opnieuw kunnen gaan leven (18 november). Decennia lang hebben wij gemeend dat we de grote woorden uit de christelijke traditie klein moeten maken willen ze ons nog kunnen aanspreken. Hun betekenis moest aan onze situatie worden aangepast – sommigen menen dat nog altijd. Prof. Erik Borgman, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, stelt zijn vragen daarbij en onderzoekt met ons hoe deze woorden – en de realiteit waarover zij spreken – óns kunnen veranderen. 
Zo zou het kunnen: het lied als vindplaats van geloof (2 december). Meer nog dan een verhaal nestelen liederen zich in ons geheugen en bepalen onze manier van geloven. Een lied geeft immers uiting aan een  gevoelsmatige samenhang van ervaringen die het verstand overstijgen. Drs. Gerard Swüste, theoloog en auteur van het boek ‘Altijd hetzelfde lied - 150 psalmen bewerkt en toegelicht’, neemt ons mee op een bijzondere ontdekkingstocht langs enkele liederen en laat ons zien hoe psalmen opnieuw kunnen gaan leven.
Zo zou het kunnen: leren leven met de vraag ‘Komt het goed met deze wereld’ (2016). Een aantal avonden in deze serie hebben impliciet of expliciet raakvlakken met de befaamde vraag van Gerard Reve: Dat koninkrijk van U, weet u wel, wordt dat nog wat. Prof. Niek Schuman, emeritus hoogleraar aan de VU, laat over die vraag die velen bezighoudt zijn licht schijnen.

Om aan de leerhuisavonden (tot 22.00 uur) deel te nemen, is de totale bijdrage vijftig euro. Dit bedrag kan als inschrijfgeld worden overgemaakt op IBAN: NL51INGB0001763920 ten name van: Leerhuis Johannescentrum - Overvecht te Utrecht. Wie aan een beperkt aantal avonden wil deelnemen, kan dat ook doen door een tientje per avond te betalen. Wanneer dit bedrag bezwaar oplevert kan daar in overleg van afgeweken worden. Inlichtingen en opgave bij: Marian van der Hulst-Caspers, Rubicondreef 40, 3561 JC Utrecht, telefoon 261 3051, e-mail: m.vanderhulst-caspers@planet.nl of bij Kees Wijnen, St. Eustatiusdreef 308, 3564 GG Utrecht, 262 4278, -email: wijnenkees@gmail.com.Wie hoe dan ook aan het leerhuis wil deelnemen, wordt verzocht zich aan te melden door middel van een berichtje per e-mail.

FOTO * Kees Wijnen.
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.