» AVG » AVG 
Johannescentrumgemeente aan de slag met profeet Elia Johannescentrumgemeente aan de slag met profeet Elia
In de eerste maanden van het nieuwe seizoen gaat de Johannescentrumgemeente aan de slag met de profeet Elia.

Als er een prijs bestond voor polarisering, dan zouden de schrijvers van de boeken ]ozua, Rechters, Samuël en Koningen die met vlag en wimpel winnen. Deze mensen beschrijven in de zesde eeuw vóór het begin van onze jaartelling de geschiedenis van Israël van de intocht in het land Kanaän tot en met de koningen. Hun beschrijvingen zijn gebaseerd op duidelijke tegenstellingen: leven staat tegenover dood, zegen tegenover vloek, gehoorzaamheid tegenover ongehoorzaamheid, en de God van Israël staat tegenover de God van de Kanaänieten. In hun weergave van de gebeurtenissen die in het Israël van de negende eeuw voor Christus plaatsvonden, maken ze gebruik van overgeleverde verhalen die ze in hun polariserende schema inpassen.

Achab

Zo vertellen zij in 1 Koningen 16-21 het verhaal van de profeet Elia in zijn confrontatie met koning Achab en diens vrouw Izebel. In deze verhalen wordt Elia als het prototype van het goede ten tonele gevoerd en wordt Izebel afgeschilderd als de personificatie van het kwade. Izebel en Elia worden dus als elkaars tegenpolen voorgesteld: Izebel is een vrouw, een vreemde, een dochter van een buitenlandse koning en nauw verbonden met Baäl. Daartegenover staat Elia, een man, een Israëliet, een profeet en nauw verbonden met JHWH. Elia’s leven verliep allesbehalve gladjes, hij haalt als profeet grote hoogten, maar gaat als mens ook door diepe dalen. De ups en downs in het leven van de profeet Elia vormen één van de rode draden in een serie vieringen in de Johanneskerk. Op 6 september is ds Toos Wolters voorganger. Thema is dan: ‘Achab en Elia – een plaatsbepaling’ (1 Koningen 16 en 17). Op 13 september gaat het over Elia in Sarefat (1 Koningen 17: 7-24) met ds Erna Treurniet. Op 20 september is ‘Elia op de Karmel’ (1 Koningen 18: 20-40) de rode draad, opnieuw met ds Toos Wolters. Op zondag 27 september is er een intermezzo: ‘op bergen en in dalen’, een (mini) Verhaal-halen viering.

Oktober

Op 4 oktober gaat het in Overvecht verder met de profeet Elia. In deze viering met ds Toos Wolters als voorgangter, is het thema: Elia op de Horeb (1 Koningen 19: 1-21). Op zondag 11 oktober ontmaskert Elia koning Achab (1 Koningen 21: 20-29). Pastor Huub Schumacher is voorganger in deze viering. Op 18 oktober gaat het over Elia en de zoon van Achab (2 Koningen 1). Deze viering past in de serie ‘Verhaal halen’. Op zondag 25 oktober ten slotte, is het thema: Elia’s hemelvaart (2 Koningen 2: 1-18), met ds Toos Wolters.

Alle vieringen worden gehouden in de  Johanneskerk aan de Moezeldreef 400 en beginnen om 10.30 uur. 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.